Alevilerin Kürdü, Türkü ve Arabı var

Alevilik ne bir etnik kimliktir nede bir millet ve ulustur. Alevilik, İslam'ın bir mezhebidir. Tarihsel süreç içinde, İslam'ın gelişimiyle başta Araplar ve sonrada Kürtler, Farslar,

Alevilerin Kürdü, Türkü ve Arabı var

Türkler 
ve daha bazı ülkelerde İslam dinini inanç olarak kabul ettiler. Tabi İslam'da gruplaşmalar, 
hizipleşmeler ve mezhepler sonradan ortaya çıktılar ve İslam'ı kabul eden halkların bazıları 

Aleviliği, bazıları Sünniliği tercih ettiler. Kürtler, İslam'dan önce, Zerdüşt inancına bağlıydılar. 
İslam, sonradan Kürtlerin ve daha birçok milletin dini haline geldi. Kürtlerin Kuzey'de dağlık 
alanda yaşayanları aslında hala Zerdüşlüğü yaşıyorlar diyebilirim. Alevilik sadece felsefe 
olarak benimsenmiş ama ritüeller Zerdüştlüğe aittir. Mesela bizim köyde 30 yıl öncesine 
kadar, Yaşlılar ziyaretlere giderlerdi, ağaçlara çabut bağlarlardı, dilek- muraz tutarlardı. Ateş 
yaktıklarında suyla değil, toprak dökerek söndürürlerdi ve aya, güneşe yemin ederlerdi. 

***

Bu kültür esasen Zerdüştlüktür, İslamla ilgisi yok. Alevilik sadece bir maske ve örtü olarak kalmış, 
Aleviliği aslında aslına uygun yaşayanlar Arap Alevilerdir. Türk Alevilerde inanç olarak Kürt 

Alevilere yakın bir kültüre sahipler diyerbiliriz. Çünkü Zerdüştlükle Şamanlık arasında kimi 
yönleriyle benzerliklerin olduğu biliniyor. Aslında bütün din ve inançlar kültür ve medeniyettir, 
hayatın kendisidir ve dolayısıyla bütün dinler arasında benzerlikler vardır. Dinlerin kendi gerçeklik 
ve özünden uzaklaşması, uzaklaştırılması sonradan egemen kesimler tarafından afyon haline 
getirilerek oldu. Son 20-25 yıldır Alevilerin hepsinin Türk oldukları safsatalarını duyuyoruz. Efendim, 

Alevi'nin Kürdü yokmuşta, Alevi Kürtler meğerki Türkmüş gibi komik ve asılsız iddialar ortalıkta 
dolaşıyor. 

***
Alevi Kürtlerde bazı GERZEK kafalılar, Alevi Kürtlerin aslında Türk olduklarını ama Kürtlerin için kala 
kala Kürtçeyi öğrendiklerini ve Kürtleştiklerini söylüyorlar. Böyle asılsız ve bilimsellikten uzak aptalca 
söylentilere kediler ve kargalar güler. Sanki 300-500 Türk Alevisi gitmiş Kürtlerle kaynaşmışlarda, 
Türklükleri bitmiş ve Kürt olmuşlar gibi konuşuyorlar. Milyonlarca Kürt Alevisi nasıl oluyorda Türk 
Oluyor??? Teknik ve fiziki olarak bu nerede nasıl mümkün olmuş? Dersim, Maraş, 


Malatya, Sivas'ın önemli 
bir bölümü, Erzincan ve daha bazı yerlerde yaşayan Alevi Kürtler, bazı GERZEK kafalıların söylediğine 
göre Türkmüş. Peki ya Arapların Aleviside mi Türktür? Çünkü bazı aptal kafalılar, Alevinin Kürdü 

olmazmış, sadece Türkleri olurmuş diyorlar. 

***

Arap Alevilerde mi Türktür??? Hatay'da yaşayan Arapların çoğunluğu ve Adana ve Mersin'de yaşayan 
Araplar Aleviler. Bunlarada mı Türk diyeceksiniz?? Alevilerin hepsi niye Türk oluyormuş diye soru sorsak, 
acaba nasıl bir cevap verecekler? Tarihsel olarak Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Yunus Emre gibi önemli Türk alimleri Alevilik felsefesine önemli hizmetleri olmuş Alevi Türklerdendir. Bundan 
dolayı Aleviliği Türklükle özdeş hale getiriyorlar. Alevi Kürtler, Kürt değilmiş, 

Türkmüş uydurması ve yalanı 
son 20-25 yıllık bir oyundur. Bu oyunun amacıda Alevi Kürtlerin kendi Kürt kimliklerine verdikleri desteği 
durdurmaktır, Kürtler arasına nifak koymak ve Kürtlerin birlik olmasını engelemek istemektir. Yüzyıllar 
boyunca Kürtleri aşiretçilikle, mezhepçilikle ve bölgecilikle uluslaşmasını engelleyenler, son 30 yılda 
bu amaçlarının boşa çıktığını görünce bu seferde böyle başarılı olması mümkün olmayan bir oyundan 
medet umar hale geldiler. Az sayıda bazı Alevi Kürtlede, bu uydurmalara inanıyorlar. 

Allah aşkına insanda 
biraz akıl ve beyin olur! Ya senin deden (BAPİR DAPİR,PİRİK) ve ninen Türkçe bilmiyorlar. Bu durumda nasıl oluyorda sen Kürt değilsin??? Bazıları bilimsellikten uzak ve büyük bir cehaletin içinde yüzüyorlar. Milyonlarca Alevi Kürt, Türkmüşte, Kürtçeyi sonradan Kürtlerin içinde kala kala öğrenmişler! Böyle GERZEKÇE ve APTALCA bir yaklaşım olamaz! 

***
Peki bu nasıl olmuş, bunu bilimsel olarak nasıl izah edecekler? Mesela bizim köy yüzlerce yıldır Elbistan'dadır ve çevredeki Kürt köylerinin hepsi Kürt Alevidir. Pekala burada yüzlerce yıldır yaşayan Alevi Kürtler, bazı GERZEK kafalıların iddiasına göre 

Türkse ve Kürtçeyide sonradan Kürtlerden öğrenmişse, bunu 
bilimsel olarak nasıl izah edecekler. Elbistan'da yüzlerce yıldır yaşayan Alevi Kürtler hangi Kürtlerden Kürtçeyi öğrenecekler? Dersim hepsi Alevi Kürttür ve yaşlıların tamamı Türkçe bilmezler. Dersim'deki 

Alevi Kürtler, hangi Kürlerden ne gibi koşullarda Kürtçe öğrenmişler?? Böyle akıldan ve bilimsellikten uzak bir mantık olamaz. Son 30 yılda Alevi Kürtlerin, kendi ulusal davalarına sahip çıktıklarını gören Kürt 
düşmanı zihniyetler, Alevilerin Kürdü yoktur hepsi Türktür uydurmasıyla, Alevi Kürtlerin kendi ulusal mücadelelerine sahip çıkmasını engellemek istiyorlar. Bazı Alevi Kürtlerde bu gibi yalanlara inanıyor ve bu oyunlara alet oluyorlar. 

***
İnkar sistemi zaten yüz yıldır Kürtleri Türkleştirmek için harıl harıl çalışmıyormu, katliam yapmıyormu? Ne yaparsa yapsın, Kürtleri asimile edemediğini gören inkar siyaseti, en azından Alevi Kürtleri, bu gibi oyunlarla asimile edelim hesabını yapıyorlar. Çünkü Alevileri sözde laikliğin bekçisi olarak görenler, Aleviliği 
Türklüğe mal ederek, Alevi Kürtleri siz aslında Türksünüz, Kürt değilsiniz masalıyla daha kolay asimile edebileceklerini sanmaktalar. Çünkü inkar siyaseti sadece Alevi Kürtleri değil, bütün Kürtleri Türk olarak görüyor. Aksi olsaydı, bugün hala, Kürtleri, 

Türkleştirmek için, dünyayla işbirliğine girmez, varını yoğunu satlığa çıkarmaz, pazarlamazdı. Tek derdi, Kürtleri, Türkleştirme olan, inkar siyasetinin her gün Kürtlere neler yaptığını dünya alem görüyor, biliyor. Yıllarca CHP'yi sol gösterip, sol görüşlü olan Alevi Kürtleri bu yolla Türkleştirmek istediler ama başarılı olamadılar, olamazlarda. Böyle düşünen bazı Alevi Kürtlerin, akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Alevinin Kürdü, Türkü ve Arabı var. Alevilerin hepsi Niye Türkmüş, bu hangi kitapta ve nerede yazıyor? 1990'dan önce böyle oyunlar yoktu. İslam ve 

Sünniliği kullanıp, siyasal İslam yoluyla Sünni Kürtleri yıllarca oy deposu olarak görüp asimile etmek istediler. Hakeza Alevi Kürtleride laikliği ve siyasal solu CHP kanalıyla kullanıp asimile etmek istediler. Ama baltayı kendi ayaklarına vurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar, Kürtlerin ulusal birliğini engelleyemeyecekler. Her mezhepten ve inançtan bütün Kürtler genellikle bir araya gelmeyi ve ulusal bir çatı altında birleşmeyi başardılar, başaracaklar.
Kemal Söbe 

SIRADAKİ HABER