İşverenlere yönelik uygulanan SGK teşvikleri

Özel sektör işyerlerinde ilgili kanunlarda belirlenen özel şartları sağlamaları koşuluyla prim teşviklerinden yararlanma imkanları bulunmaktadır.

© AA
İşverenlere yönelik uygulanan SGK teşvikleri

Özel sektör işyerlerinde hizmet akdiyle sigortalı çalıştıran işverenlerin aylık prim hizmet belgelerini süresinde vermeleri ve primleri süresinde ödemeleri ile kayıt dışı çalıştırmamaları, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamaları ve ilgili Kanunlarda belirlenen özel şartları sağlamaları koşuluyla prim teşviklerinden yararlanma imkanları bulunmaktadır. Aşağıda gerekli şartların sağlanması halinde yararlanılacak teşvik türleri ile asgari ücret alan 1 sigortalı için yararlanılacak teşvik tutarları gösterilmiştir.

1)Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primlerinin İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim (5510 sayılı Kanun (81.m./1.fıkra (ı) bendi)

1/10/2008 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puan indirim uygulanmaktadır. 

2) İlave 6 Puanlık İndirim (5510 sayılı Kanun (81.m/2. fıkra)

1/1/2013 tarihinden itibaren sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için uygulanan bu indirim kapsamında sigortalıların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançları üzerinden 5 puanlık indirim uygulanmakta ardından ise prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim uygulanmaktadır.

3) Yatırım ve İstihdama Bağlı Prim Desteği (5510 sayılı Kanun (Ek 2.m.)

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı için indirim uygulanmaktadır.

4) Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Yönelik 5 Puan İndirim (5510 sayılı Kanun (81.m./1.fıkra(i) bendi)

1/6/2013 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puan indirim uygulanmaktadır.

5) 4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviği (5510 sayılı Kanun 81.m./ 1.fıkra (j) bendi)

İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden 5 puan indirim uygulanmaktadır.

6)İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki(4447 sayılı Kanun 50.m.)

01/10/2009 sonrası bir tarihte işe alınmış olan ve işe giriş tarihi itibarıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olup işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri dışındaki bir işyerinde fiilen çalışmaya başlayan sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı için indirim uygulanmaktadır.

7) Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği (4447 sayılı Kanun geçici 10.m.)

Özel sektör işverenlerine 01/03/2011-31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı için indirim uygulanmaktadır.

8) Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki (4857 sayılı Kanun 30. madde)

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamı için indirim uygulanmaktadır.

9) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Sigorta Primi Desteği (5746 sayılı Kanun 3. m.)

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı kadar indirim uygulanmaktadır.

10) Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki (5225 sayılı Kanun 5. m.)

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılanmaktadır.

11) Sosyal Hizmetlerden Faydalananların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik (2828 sayılı Kanun Ek 1. madde)

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı her bir sigortalı için beş yıl süreyle indirilmektedir.

12) İlave İstihdam Desteği (Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanun Geçici 19. madde)

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı indirilmektedir. Destekten yararlanma süresi 12 ay olmakla birlikte işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır.

13) Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik (3294 sayılı Kanun Ek 5. madde)

Özel sektör işverenleri tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından verilen nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26/4/2016 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı kadar indirim uygulanmaktadır.

14) Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması (4447 sayılı Kanun ek 4.m.)

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınması hükme bağlanmıştır.

15) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi (6331 sayılı Kanun 7.madde)

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden 10’dan az çalışanı bulunanların 1/1/2014 tarihinden itibaren sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’i, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Kurum tarafından %1,6’sı işverene ödenmektedir.

16) Genç Girişimci Teşviği (5510 sayılı Kanun 81.m/1.fıkra (k) bendi)

18-29 yaş aralığında olup 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan (4-1/b) kapsamındaki sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazinece karşılanmakta olup, adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilmektedir.

17 ) İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği (4447 sayılı Kanun geçici 15.m.)

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; programın bitimini izleyen üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği 5 puanlık indirim uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. Bu teşvik türü 2020 yılında uzatılmadı ancak daha önce tanımlanan sigortalılar yönüyle devam etmektedir.

18) Asgari ücret desteği

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerin asgari ücret artışından kaynaklı işgücü maliyetlerini azaltmak amacıyla 2020 yılından önce tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri için 256 TL, Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyeri için 341 TL ve tutarında olan sigortalılar için , 2020 yılında tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırından bildirilen tüm sigortalılar için günlük 2,5 TL asgari ücret desteği verilecektir.

SIRADAKİ HABER