Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yönetmelikler

– Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Tebliğler

– Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/37)
– Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/38)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları 

– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2024 Tarihli ve 2020/34550 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2024 Tarihli ve 2019/10308 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2024 Tarihli ve 2020/23443 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2024 Tarihli ve 2020/5971 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/2/2024 Tarihli ve 2019/41969 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/2/2024 Tarihli ve 2020/26381 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 14/2/2024 Tarihli ve 2020/25710 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 28/2/2024 Tarihli ve 2021/16746 Başvuru Numaralı Kararı

Danıştay Kararı

– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/10, K: 2024/5)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri