Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

–– Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 160)

Milletlerarası Andlaşma

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8512)

Cumhurbaşkanı Kararları

–– 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Male, Managua ve Ho Chi Minh’e Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8513)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8514)

–– 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 8515)

–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 17/8/2023 Tarihli ve 7506 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8516)

–– Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İbrahimpaşa ve Camiikebir Mahallelerinde Bulunan ve 24/12/2019 Tarihli ve 1886 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamına Giren Bazı Taşınmazların Bedelsiz Olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8517)

–– İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesinde Bulunan ve 3/7/2007 Tarihli ve 2007/12375 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamına Giren Bazı Taşınmazın Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8518)

–– Şehir Altyapısı Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Zarar Gören Malatya İli, Kuluncak İlçesi Sınırları İçerisinde Yürütülecek Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi Kapsamında Bazı Taşınmazın Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8519)

–– Cihanbeyli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Mülkiyet Şeklinde ya da Daimi/Geçici İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8520)

–– Akyel-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasitesinin Artırılması Amacıyla Karaman İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8521)

–– 154 kV Gölpazarı-Göynük Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8522)

–– 154 kV Göynük-Adapazarı RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8523)

–– 154 kV (Gülpınar RES TM-Çan Havza TM) EİH Girdi-Çıktı Ovacık RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8524)

–– 154 kV Yeni RES TM- Zeliha RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8525)

–– 380 kV (Çarşamba-Altınkaya) Brş.N. Cengiz DGKÇS TM Enerji İletim Hattının 1-4 Numaralı Direkleri Arasının Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8526)

–– Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL’ye Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8527)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kapatılmasına, Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültenin Adının Karşısında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8528)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8529, 8530)

Atama Kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148)

Yönetmelikler

–– Afet ve Acil Durum Tatbikatları Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 8531)

–– Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8532)

–– Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

–– 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uludağ Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği

–– Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tebliğ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 561)

Kurul Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/05/2024 Tarihli ve 10912 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/05/2024 Tarihli ve 10913 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/05/2024 Tarihli ve 10914 Sayılı Kararı

İlân Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri