Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve idare bölümü

Milletlerarası andlaşmalar

– Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Ekli Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8297)
– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasındaki Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8298)
– Türkiye Cumhuriyeti, Romanya ve Avrupa Komisyonu Arasında 2 Kasım 2023 Tarihinde İmzalanan Ekli (Interreg VI-B) Karadeniz Havzası Programı Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8299)

Cumhurbaşkanı kararları

– 19/11/1990 Tarihinde Paris’te İmzalanan ve 1/7/1992 Tarihli ve 92/3250 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan “Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma”nın Türkiye Cumhuriyeti ile Antlaşmanın Tarafı Diğer Devletler Arasında 8/4/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanmasının Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8300)
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8301)
– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2024 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8302)
– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8303)
– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8304)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçme kararı

– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Üyesi Rıdvan GÜNDOĞDU’nun Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/88)
ATAMA KARARLARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/82, 83, 84, 85, 86, 87)

Yönetmelikler

– Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/11)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/12)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/13)
– Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kurul kararı

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/03/2024 Tarihli ve 12538 Sayılı Kararı

Yargı bölümü

Anayasa mahkemesi kararları

– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2021/58, K: 2024/14 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/163, K: 2024/57 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2023 Tarihli ve 2018/25158 Başvuru Numaralı Kararı

İlan bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri